Sudan, pustynny krajobraz Środkowej Doliny Nilu

Strona startowa

Epigoni Tradycji Lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (północny Sudan)

Sudan, badania archeologiczne, eksploracja obiektu - pędzel, bardzo często wykorzystywany przy oczyszczaniu znalezisk.Badania naszego zespołu nad osadnictwem paleolitycznym w Dolinie Nilu Środkowego zo-
stały zainicjowane dzięki grantowi badaw-
czemu finansowanemu ze środków  Narodo-
wego Centrum Nauki (DEC-2011/01/D/HS3
/04125)
. Kierownikiem projektu jest dr Marta Osypińska (archeozoolog, archeolog) - Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Pozostali wykonawcy to: dr Mike Morley (geoarcheo-
log) - Oxford Brookes Archaeology & Heritage (OBAH) Department of Anthropology and Geography, oraz mgr Piotr Osypiński (archeolog, prahistoryk) – Fundacja Patrimonium. Projekt realizowany pod auspicjami Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2012 – 2014. Nawiązujemy w nim do rezultatów prac Polskiej Połączonej Ekspedycji Archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego prowadzonych w latach 1998-2004 pod kierunkiem dr B. Żurawskiego. Misja pracowała
z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, oraz Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN.

Działamy z pełnym poparciem National Corporation for Antiquities and Museums w Chartumie oraz lokalnych społeczności. Pracujemy w duchu pryncypiów etyki badań archeologicznych i współpracy ponad granicami przestrzeni i czasu.

Pozostajemy otwarci na propozycje współpracy, której celem będzie rozwój wiedzy o prahistorii środkowej doliny Nilu. Stawiamy na interdyscyplinarność metod, świeżość pomysłów i profesjonalizm.